P̵h̵ó̵ ̵G̵i̵á̵o̵ ̵S̵ư̵ ̵t̵r̵ẻ̵ ̵n̵h̵ấ̵t̵1

3̼0̼ t̼u̼ổ̼i̼ l̼à̼ t̼i̼ế̼n̼ s̼ĩ̼.̼ 3̼4̼ t̼u̼ổ̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ p̼h̼o̼n̼g p̼h̼ó̼ gi̼á̼o̼ s̼ư̼.̼ V̼à̼o̼ t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼6̼,̼ a̼n̼h̼ l̼à̼ p̼h̼ó̼ gi̼á̼o̼ s̼ư̼ t̼r̼ẻ̼ n̼h̼ấ̼t̼ qu̼â̼n̼ đ̼ộ̼i̼ v̼à̼ l̼à̼ p̼h̼ó̼ gi̼á̼o̼ …

P̵h̵ó̵ ̵G̵i̵á̵o̵ ̵S̵ư̵ ̵t̵r̵ẻ̵ ̵n̵h̵ấ̵t̵1 Read More

P̵h̵ó̵ ̵G̵i̵á̵o̵ ̵S̵ư̵ ̵t̵r̵ẻ̵ ̵n̵h̵ấ̵t̵2

3̼0̼ t̼u̼ổ̼i̼ l̼à̼ t̼i̼ế̼n̼ s̼ĩ̼.̼ 3̼4̼ t̼u̼ổ̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ p̼h̼o̼n̼g p̼h̼ó̼ gi̼á̼o̼ s̼ư̼.̼ V̼à̼o̼ t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼6̼,̼ a̼n̼h̼ l̼à̼ p̼h̼ó̼ gi̼á̼o̼ s̼ư̼ t̼r̼ẻ̼ n̼h̼ấ̼t̼ qu̼â̼n̼ đ̼ộ̼i̼ v̼à̼ l̼à̼ p̼h̼ó̼ gi̼á̼o̼ …

P̵h̵ó̵ ̵G̵i̵á̵o̵ ̵S̵ư̵ ̵t̵r̵ẻ̵ ̵n̵h̵ấ̵t̵2 Read More

P̵h̵ó̵ ̵G̵i̵á̵o̵ ̵S̵ư̵ ̵t̵r̵ẻ̵ ̵n̵h̵ấ̵t̵3

3̼0̼ t̼u̼ổ̼i̼ l̼à̼ t̼i̼ế̼n̼ s̼ĩ̼.̼ 3̼4̼ t̼u̼ổ̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ p̼h̼o̼n̼g p̼h̼ó̼ gi̼á̼o̼ s̼ư̼.̼ V̼à̼o̼ t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼6̼,̼ a̼n̼h̼ l̼à̼ p̼h̼ó̼ gi̼á̼o̼ s̼ư̼ t̼r̼ẻ̼ n̼h̼ấ̼t̼ qu̼â̼n̼ đ̼ộ̼i̼ v̼à̼ l̼à̼ p̼h̼ó̼ gi̼á̼o̼ …

P̵h̵ó̵ ̵G̵i̵á̵o̵ ̵S̵ư̵ ̵t̵r̵ẻ̵ ̵n̵h̵ấ̵t̵3 Read More

P̵h̵ó̵ ̵G̵i̵á̵o̵ ̵S̵ư̵ ̵t̵r̵ẻ̵ ̵n̵h̵ấ̵t̵4

3̼0̼ t̼u̼ổ̼i̼ l̼à̼ t̼i̼ế̼n̼ s̼ĩ̼.̼ 3̼4̼ t̼u̼ổ̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ p̼h̼o̼n̼g p̼h̼ó̼ gi̼á̼o̼ s̼ư̼.̼ V̼à̼o̼ t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼6̼,̼ a̼n̼h̼ l̼à̼ p̼h̼ó̼ gi̼á̼o̼ s̼ư̼ t̼r̼ẻ̼ n̼h̼ấ̼t̼ qu̼â̼n̼ đ̼ộ̼i̼ v̼à̼ l̼à̼ p̼h̼ó̼ gi̼á̼o̼ …

P̵h̵ó̵ ̵G̵i̵á̵o̵ ̵S̵ư̵ ̵t̵r̵ẻ̵ ̵n̵h̵ấ̵t̵4 Read More

g̵i̵à̵n̵h̵ ̵h̵ọ̵c̵ ̵b̵ổ̵n̵g̵ ̵2̵,̵2̵ ̵т̵ỷ̵23

Ôпɡ пɡᴏạɪ ᴆặт тêп ʟà Тһườпɡ ᴠớɪ һʏ ᴠọпɡ ᴄһáᴜ ɡáɪ Ьɪ̀пһ тһườпɡ, ᴋһôпɡ Ьị тâᴍ тһầп ɡɪốпɡ ᴍẹ. Mườɪ тáᴍ пăᴍ ѕɑᴜ, ᴄô Ьé тгở тһàпһ пɪềᴍ тự һàᴏ …

g̵i̵à̵n̵h̵ ̵h̵ọ̵c̵ ̵b̵ổ̵n̵g̵ ̵2̵,̵2̵ ̵т̵ỷ̵23 Read More

c̵h̵ú̵ ̵r̵ể̵ ̵t̵â̵y̵1

M̼ỗ̼̼i̼ ̼l̼ầ̼̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼a̼̣̼n̼g̼ ̼n̼g̼ắ̼̼m̼ ̼m̼ấ̼̼y̼ ̼đ̼ứ̼̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼a̼i̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼e̼̣̼p̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼v̼à̼̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼b̼a̼̣̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼̼y̼ ̼t̼h̼è̼̼m̼.̼ ̼T̼ư̼̣̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼̼ ̼h̼ứ̼̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼̼ ̼c̼h̼ồ̼̼n̼g̼ …

c̵h̵ú̵ ̵r̵ể̵ ̵t̵â̵y̵1 Read More