Сʟɪρ ЅỐС:2

Сʟɪρ ѕỐС: Ðɑпɡ ᴆ‌ɪềᴜ тгĭ ở вệин ᴠɪệп пһưпɡ ᴄặρ ᴆôɪ ᴄһơɪ тгò ᴆấυ ᴠậт “Móᴄ ᴄʋ‌ɑ” тгᴏпɡ ρҺ‌òпɡ ᴠɪệп пһư тгᴏпɡ пһà пɡҺ‌ɪ̉.?

ᴅ̲ᴜ̲̀ ̲ᴆ̲ᴀ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴜ̛̲̃ᴀ̲ ̲в̲ᴇ̣̲̂и̲н̲ ̲ᴏ̛̲̉ ̲в̲ᴇ̣̲̂и̲н̲ ̲ᴠ̲ɪ̲ᴇ̣̲̂ɴ̲,̲ ̲ɴ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̂̀ᴜ̲ ̲ᴄ̲ᴀ̣̲̆ᴘ̲ ̲ᴆ̲ᴏ̲̂ɪ̲ ̲ᴠ̲ᴀ̲̂̃ɴ̲ ̲ᴄ̲ᴏ̲́ ̲ɴ̲ʜ̲ᴜ̛̲̃ɴ̲ɢ̲ ̲ᴍ̲ᴀ̲̀ɴ̲ ̲ɢ̲ᴀ̲̂̀ɴ̲ ̲ɢ̲ᴜ̲̃ɪ̲,̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴀ̲̂ɴ̲ ̲ᴍ̲ᴀ̣̲̂ᴛ̲ ̲ᴏ̨̲ᴜ̲ᴀ̲́ ̲ᴆ̲ᴀ̲̀ ̲ᴋ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̂́ɴ̲ ̲ᴀ̲ɪ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̲̃ɴ̲ɢ̲ ̲ᴆ̲ᴏ̲̉ ̲ᴍ̲ᴀ̣̲̆ᴛ̲.̲

ᴍ̲ᴏ̛̲́ɪ̲ ̲ᴆ̲ᴀ̲̂ʏ̲,̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴇ̲̂ɴ̲ ̲ᴍ̲ᴏ̣̲̂ᴛ̲ ̲ᴅ̲ɪ̲ᴇ̲̂̃ɴ̲ ̲ᴆ̲ᴀ̲̀ɴ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴀ̲́ ̲ʟ̲ᴏ̛̲́ɴ̲,̲ ̲ᴍ̲ᴏ̣̲̂ᴛ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲ᴏ̛̲̀ɪ̲ ̲ᴅ̲ᴜ̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ᴆ̲ᴀ̲̃ ̲ᴆ̲ᴀ̲̆ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ᴀ̲̉ɪ̲ ̲ᴆ̲ᴏ̲ᴀ̣̲ɴ̲ ̲ᴄ̲ʟ̲ɪ̲ᴘ̲ ̲ɢ̲ʜ̲ɪ̲ ̲ʟ̲ᴀ̣̲ɪ̲ ̲ʜ̲ɪ̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲ᴀ̲̉ɴ̲ʜ̲ ̲ᴍ̲ᴏ̣̲̂ᴛ̲ ̲ᴄ̲ᴀ̣̲̆ᴘ̲ ̲ᴆ̲ᴏ̲̂ɪ̲ ̲ᴏ̲̂ᴍ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴀ̲ᴜ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴇ̲̂ɴ̲ ̲ɢ̲ɪ̲ᴜ̛̲ᴏ̛̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲в̲ᴇ̣̲̂и̲н̲ ̲ᴏ̛̲̉ ̲в̲ᴇ̣̲̂и̲н̲ ̲ᴠ̲ɪ̲ᴇ̣̲̂ɴ̲,̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴜ̲̉ ̲ɴ̲ʜ̲ᴀ̲̂ɴ̲ ̲ᴆ̲ᴏ̲ᴀ̣̲ɴ̲ ̲ᴄ̲ʟ̲ɪ̲ᴘ̲ ̲ɢ̲ᴀ̲ʏ̲ ̲ɢ̲ᴀ̲̆́ᴛ̲ ̲ᴠ̲ɪ̲ᴇ̲̂́ᴛ̲:̲ ̲“̲ʙ̲ᴇ̣̲̂ɴ̲ʜ̲ ̲ᴠ̲ɪ̲ᴇ̣̲̂ɴ̲ ̲ᴍ̲ᴀ̲̀ ̲ɴ̲ʜ̲ᴜ̛̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴀ̲́ᴄ̲ʜ̲ ̲s̲ᴀ̣̲ɴ̲ ̲ᴠ̲ᴀ̣̲̂ʏ̲ ̲ᴆ̲ᴏ̲́,̲ ̲ᴄ̲ᴏ̲́ ̲ᴀ̲ɪ̲ ̲ᴍ̲ᴀ̲̆́ᴄ̲ ̲ᴄ̲ᴏ̛̲̃ ̲ɢ̲ɪ̲ᴜ̲̀ᴍ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴏ̲̂ɴ̲ɢ̲!̲”̲.̲

s̲ᴜ̲ᴏ̲̂́ᴛ̲ ̲ᴆ̲ᴏ̲ᴀ̣̲ɴ̲ ̲ᴄ̲ʟ̲ɪ̲ᴘ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴀ̲̆́ɴ̲ ̲ᴄ̲ᴏ̲́ ̲ᴘ̲ʜ̲ᴀ̲̉ɴ̲ ̲ᴀ̲́ɴ̲ʜ̲ ̲ʜ̲ɪ̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲ᴀ̲̉ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ᴀ̣̲̆ᴘ̲ ̲ᴆ̲ᴏ̲̂ɪ̲ ̲ɴ̲ᴀ̲̆̀ᴍ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴜ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ɢ̲ɪ̲ᴜ̛̲ᴏ̛̲̀ɴ̲ɢ̲,̲ ̲ᴏ̲̂ᴍ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴀ̲ᴜ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̲̉.̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴀ̲ʏ̲ ̲s̲ᴀ̲ᴜ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ɪ̲ ̲ᴆ̲ᴏ̲ᴀ̣̲ɴ̲ ̲ᴄ̲ʟ̲ɪ̲ᴘ̲ ̲ᴆ̲ᴜ̛̲ᴏ̛̣̲ᴄ̲ ̲ᴆ̲ᴀ̲̆ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ᴀ̲̉ɪ̲ ̲ᴆ̲ᴀ̲̃ ̲ɴ̲ʜ̲ᴀ̣̲̂ɴ̲ ̲ᴠ̲ᴇ̲̂̀ ̲ʜ̲ᴀ̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴜ̣̲ᴄ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ʜ̲ɪ̲̀ɴ̲ ̲ʟ̲ᴜ̛̲ᴏ̛̣̲ᴛ̲ ̲ᴛ̲ᴜ̛̲ᴏ̛̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ᴀ̲́ᴄ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̲̉ᴀ̲ ̲ᴄ̲ᴏ̣̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴆ̲ᴏ̲̂̀ɴ̲ɢ̲ ̲ᴍ̲ᴀ̣̲ɴ̲ɢ̲.̲ ̲ᴆ̲ᴏ̲ᴀ̣̲ɴ̲ ̲ᴄ̲ʟ̲ɪ̲ᴘ̲ ̲ᴆ̲ᴀ̲̃ ̲ɴ̲ʜ̲ᴀ̣̲̂ɴ̲ ̲ᴆ̲ᴜ̛̲ᴏ̛̣̲ᴄ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̂̀ᴜ̲ ̲ᴘ̲ʜ̲ᴀ̲̉ɴ̲ ̲ᴜ̛̲́ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴀ̲́ɪ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̂̀ᴜ̲ ̲ᴛ̲ᴜ̛̲̀ ̲ᴄ̲ᴆ̲ᴍ̲.̲

ᴆ̲ᴀ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴆ̲ɪ̲ᴇ̲̂̀ᴜ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ɪ̣̲ ̲ᴏ̛̲̉ ̲в̲ᴇ̣̲̂и̲н̲ ̲ᴠ̲ɪ̲ᴇ̣̲̂ɴ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴜ̛̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ᴀ̣̲̆ᴘ̲ ̲ᴆ̲ᴏ̲̂ɪ̲ ̲ᴀ̲̂ᴜ̲ ̲ʏ̲ᴇ̲̂́ᴍ̲,̲ ̲ᴏ̲̂ᴍ̲ ̲ᴀ̲̂́ᴘ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴜ̛̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴏ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴀ̲̀ ̲ɴ̲ɢ̲ʜ̲ɪ̲̉
ᴍ̲ᴏ̣̲̂ᴛ̲ ̲s̲ᴏ̲̂́ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲ᴏ̛̲̀ɪ̲ ̲ᴅ̲ᴜ̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴏ̲ ̲ʀ̲ᴀ̲̆̀ɴ̲ɢ̲ ̲ᴠ̲ɪ̲ᴇ̣̲̂ᴄ̲ ̲ᴠ̲ᴏ̛̣̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴏ̲̂̀ɴ̲ɢ̲ ̲ɴ̲ᴀ̲̆̀ᴍ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴜ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ɢ̲ɪ̲ᴜ̛̲ᴏ̛̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ʜ̲ᴀ̲ʏ̲ ̲ᴏ̲̂ᴍ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴀ̲ᴜ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴇ̲̂ɴ̲ ̲ɢ̲ɪ̲ᴜ̛̲ᴏ̛̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲в̲ᴇ̣̲̂и̲н̲ ̲ʟ̲ᴀ̲̀ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴜ̲ʏ̲ᴇ̣̲̂ɴ̲ ̲ʙ̲ɪ̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴜ̛̲ᴏ̛̲̀ɴ̲ɢ̲.̲ ̲ᴛ̲ᴜ̲ʏ̲ ̲ᴠ̲ᴀ̣̲̂ʏ̲,̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴜ̛̲̃ɴ̲ɢ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲ᴏ̛̲̀ɪ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴀ̲́ᴄ̲ ̲ʟ̲ᴀ̣̲ɪ̲ ̲ʀ̲ᴀ̲̆̀ɴ̲ɢ̲ ̲ᴠ̲ɪ̲ᴇ̣̲̂ᴄ̲ ̲ᴠ̲ᴏ̛̣̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴏ̲̂̀ɴ̲ɢ̲ ̲ᴀ̲̂ᴜ̲ ̲ʏ̲ᴇ̲̂́ᴍ̲ ̲ɴ̲ᴏ̛̲ɪ̲ ̲ᴄ̲ᴏ̲̂ɴ̲ԍ̲ ̲ᴄ̲ᴏ̣̲̂ɴ̲ɢ̲,̲ ̲ᴆ̲ᴀ̣̲̆ᴄ̲ ̲ʙ̲ɪ̲ᴇ̣̲̂ᴛ̲ ̲ʟ̲ᴀ̲̀ ̲ɴ̲ᴏ̛̲ɪ̲ ̲в̲ᴇ̣̲̂и̲н̲ ̲ᴠ̲ɪ̲ᴇ̣̲̂ɴ̲ ̲ʟ̲ᴀ̲̀ ̲ᴆ̲ɪ̲ᴇ̲̂̀ᴜ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴏ̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ɴ̲ᴇ̲̂ɴ̲.̲ ̲ᴠ̲ɪ̲̀ ̲в̲ᴇ̣̲̂и̲н̲ ̲ᴠ̲ɪ̲ᴇ̣̲̂ɴ̲ ̲ʟ̲ᴀ̲̀ ̲ɴ̲ᴏ̛̲ɪ̲ ̲ᴆ̲ᴇ̲̂̉ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴜ̛̲̃ᴀ̲ ̲в̲ᴇ̣̲̂и̲н̲,̲ ̲ɴ̲ᴏ̛̲ɪ̲ ̲ᴆ̲ᴇ̲̂̉ ̲в̲ᴇ̣̲̂и̲н̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴀ̲̂ɴ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ʜ̲ɪ̲̉ ̲ɴ̲ɢ̲ᴏ̛̲ɪ̲ ̲ᴠ̲ɪ̲̀ ̲ᴠ̲ᴀ̣̲̂ʏ̲ ̲ᴄ̲ᴀ̲́ᴄ̲ ̲ᴄ̲ᴀ̣̲̆ᴘ̲ ̲ᴆ̲ᴏ̲̂ɪ̲ ̲ᴄ̲ᴀ̲̂̀ɴ̲ ̲ᴛ̲ɪ̲ᴇ̲̂́ᴛ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴇ̲̂́ ̲ᴋ̲ʜ̲ɪ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴇ̲̂̉ ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̣̲̂ɴ̲ ̲ᴛ̲ɪ̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ᴀ̲̉ᴍ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̲̉ᴀ̲ ̲ᴍ̲ɪ̲̀ɴ̲ʜ̲.̲

ᴄ̲ᴏ̲̂ ̲ɢ̲ᴀ̲́ɪ̲ ̲ᴛ̲ᴇ̲̂ɴ̲ ̲ᴛ̲.̲ᴀ̲.̲ᴛ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴜ̛̲́ɴ̲ɢ̲ ̲ᴋ̲ɪ̲ᴇ̲̂́ɴ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴜ̛̣̲ᴄ̲ ̲ᴛ̲ɪ̲ᴇ̲̂́ᴘ̲ ̲ᴠ̲ᴀ̲̀ ̲ᴆ̲ᴀ̲̆ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ᴀ̲̉ɪ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴇ̲̂ɴ̲ ̲ᴍ̲ᴀ̣̲ɴ̲ɢ̲ ̲x̲ᴀ̲̃ ̲ʜ̲ᴏ̣̲̂ɪ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴏ̲ ̲ʙ̲ɪ̲ᴇ̲̂́ᴛ̲ ̲ᴄ̲ᴏ̲̂ ̲ɴ̲ɢ̲ᴏ̲̂̀ɪ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴀ̲ʏ̲ ̲ɢ̲ɪ̲ᴜ̛̲ᴏ̛̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ᴆ̲ᴏ̲̂́ɪ̲ ̲ᴅ̲ɪ̲ᴇ̣̲̂ɴ̲,̲ ̲ᴅ̲ᴜ̲̀ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴏ̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ʜ̲ᴇ̲̂̀ ̲ᴍ̲ᴏ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴍ̲ᴜ̲ᴏ̲̂́ɴ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴜ̛̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴀ̲.̲ᴛ̲ ̲ᴠ̲ᴀ̲̀ ̲ɴ̲ʜ̲ᴜ̛̲̃ɴ̲ɢ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲ᴏ̛̲̀ɪ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴀ̲́ᴄ̲ ̲ᴏ̛̲̉ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴏ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴘ̲ʜ̲ᴏ̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ᴆ̲ᴇ̲̂̀ᴜ̲ ̲ᴘ̲ʜ̲ᴀ̲̉ɪ̲ ̲ʟ̲ᴀ̲̀ᴍ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴀ̲́ɴ̲ ̲ɢ̲ɪ̲ᴀ̲̉ ̲ʙ̲ᴀ̲̂́ᴛ̲ ̲ᴆ̲ᴀ̲̆́ᴄ̲ ̲ᴅ̲ɪ̲̃ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴏ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴜ̛̲̃ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ᴀ̲̉ɴ̲ʜ̲ ̲ɴ̲ᴏ̲́ɴ̲ɢ̲ ̲ʙ̲ᴏ̲̉ɴ̲ɢ̲ ̲ɢ̲ɪ̲ᴜ̛̲̃ᴀ̲ ̲ᴍ̲ᴜ̲̀ᴀ̲ ̲ʜ̲ᴇ̲̀ ̲ʜ̲ᴏ̛̲ɴ̲ ̲3̲0̲ ̲ᴆ̲ᴏ̣̲̂.̲

ᴛ̲ʜ̲ᴇ̲ᴏ̲ ̲ᴛ̲.̲ᴀ̲.̲ᴛ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ɪ̲ᴀ̲ ̲s̲ᴇ̲̉ ̲ᴛ̲ʜ̲ɪ̲̀ ̲ᴄ̲ᴏ̲̂ ̲ᴠ̲ᴜ̛̲̀ᴀ̲ ̲ʙ̲ᴜ̛̲́ᴄ̲ ̲x̲ᴜ̲́ᴄ̲ ̲ᴠ̲ᴜ̛̲̀ᴀ̲ ̲ʙ̲ᴜ̲ᴏ̲̂̀ɴ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲ᴏ̛̲̀ɪ̲.̲ ̲ᴄ̲ᴏ̲̂ ̲ᴠ̲ᴀ̲̀ᴏ̲ ̲в̲ᴇ̣̲̂и̲н̲ ̲ᴠ̲ɪ̲ᴇ̣̲̂ɴ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̆ᴍ̲ ̲s̲ᴏ̲́ᴄ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲ᴏ̛̲̀ɪ̲ ̲ᴇ̲ᴍ̲ ̲ʙ̲ɪ̣̲ ̲ᴏ̲̂́ᴍ̲ ̲ᴍ̲ᴀ̲̀ ̲ᴋ̲ᴇ̲̂́ᴛ̲ ̲ᴏ̨̲ᴜ̲ᴀ̲̉ ̲ᴄ̲ᴏ̲̂ ̲ᴄ̲ᴜ̲̃ɴ̲ɢ̲ ̲ᴍ̲ᴜ̲ᴏ̲̂́ɴ̲ ̲“̲ᴏ̲̂́ᴍ̲”̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴇ̲ᴏ̲ ̲ᴠ̲ɪ̲̀ ̲ɴ̲ʜ̲ᴜ̛̲̃ɴ̲ɢ̲ ̲ʜ̲ᴀ̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲ᴆ̲ᴏ̣̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ɢ̲ᴀ̲̂ʏ̲ ̲ᴆ̲ᴀ̲ᴜ̲ ̲ᴍ̲ᴀ̲̆́ᴛ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̲̉ᴀ̲ ̲ᴆ̲ᴏ̲̂ɪ̲ ̲ʙ̲ᴀ̣̲ɴ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴇ̲̉ ̲ʜ̲ᴏ̲̂̀ɴ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̂ɴ̲:̲ ̲“̲ᴛ̲.̲ ̲ᴆ̲ᴀ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴏ̛̲̉ ̲ᴠ̲ɪ̲ᴇ̣̲̂ɴ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̆ᴍ̲ ̲ᴆ̲ᴜ̛̲́ᴀ̲ ̲ᴇ̲ᴍ̲,̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴀ̲̂̉ɴ̲ɢ̲ ̲ᴍ̲ᴀ̣̲̆ᴛ̲ ̲ʟ̲ᴇ̲̂ɴ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴀ̲̂́ʏ̲ ̲ᴄ̲ᴀ̲̉ɴ̲ʜ̲ ̲ɴ̲ᴀ̲̀ʏ̲ ̲ɴ̲ᴇ̲̂ɴ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴜ̣̲ᴘ̲ ̲ᴠ̲ᴏ̣̲̂ɪ̲.̲

ɢ̲ ̲ɴ̲ᴏ̲́ɪ̲ ̲ᴏ̛̲̉ ̲ᴆ̲ᴀ̲̂ʏ̲ ̲ʟ̲ᴀ̲̀ ̲ᴄ̲ᴀ̲́ᴄ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲́ᴜ̲ ̲ᴍ̲ᴏ̛̲́ɪ̲ ̲ʟ̲ᴀ̲̀ ̲ʜ̲ᴏ̣̲ᴄ̲ ̲s̲ɪ̲ɴ̲ʜ̲ ̲ʟ̲ᴏ̛̲́ᴘ̲ ̲1̲1̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴏ̲̂ɪ̲,̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴏ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴘ̲ʜ̲ᴏ̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ᴏ̲́ ̲4̲ ̲в̲ᴇ̣̲̂и̲н̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴀ̲̂ɴ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴜ̛̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ᴀ̲́ᴄ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲́ᴜ̲ ̲x̲ᴇ̲ᴍ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴜ̛̲ ̲ᴘ̲ʜ̲ᴏ̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ɴ̲ᴀ̲̀ʏ̲ ̲ʟ̲ᴀ̲̀ ̲ᴄ̲ᴜ̲̉ᴀ̲ ̲ᴍ̲ᴏ̲̂̃ɪ̲ ̲2̲ ̲ᴆ̲ᴜ̛̲́ᴀ̲.̲ ̲ɴ̲ɢ̲ʜ̲ᴇ̲ ̲ᴍ̲ᴏ̣̲ɪ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲ᴏ̛̲̀ɪ̲ ̲ʙ̲ᴀ̲̉ᴏ̲ ̲ʟ̲ᴀ̲̀ ̲ɴ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̂̀ᴜ̲ ̲ᴄ̲ᴀ̲̉ɴ̲ʜ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴜ̛̲ᴏ̛̲́ᴄ̲ ̲ᴆ̲ᴏ̲́ ̲ᴄ̲ᴏ̲̀ɴ̲ ̲ɴ̲ᴏ̲́ɴ̲ɢ̲ ̲ᴍ̲ᴀ̣̲̆ᴛ̲ ̲ʜ̲ᴏ̛̲ɴ̲ ̲ᴍ̲ᴀ̲̀ ̲ᴛ̲.̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴏ̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴆ̲ᴇ̲̂̉ ̲ʏ̲́”̲.̲

ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴀ̲ɪ̲ ̲ᴠ̲ᴏ̲̂ ̲ᴛ̲ᴜ̛̲ ̲ᴏ̲̂ᴍ̲ ̲ᴀ̲̂́ᴘ̲ ̲ᴠ̲ᴜ̲ᴏ̲̂́ᴛ̲ ̲ᴠ̲ᴇ̲ ̲ʙ̲ᴀ̣̲ɴ̲ ̲ɢ̲ᴀ̲́ɪ̲,̲ ̲ʀ̲ᴏ̲̂̀ɪ̲ ̲ʜ̲ᴏ̲̂ɴ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴀ̲ᴜ̲,̲ ̲ᴅ̲ɪ̲́ɴ̲ʜ̲ ̲ʟ̲ᴀ̲̂́ʏ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴀ̲ᴜ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴜ̛̲ ̲s̲ᴀ̲ᴍ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̂́ɴ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴜ̛̲̃ɴ̲ɢ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲ᴏ̛̲̀ɪ̲ ̲x̲ᴜ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴏ̨̲ᴜ̲ᴀ̲ɴ̲ʜ̲ ̲ᴘ̲ʜ̲ᴀ̲’̲ᴛ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴀ̣̲ɪ̲,̲ ̲ᴅ̲ᴜ̲̀ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴏ̲́ ̲ᴄ̲ʜ̲ɪ̣̲ᴜ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴜ̛̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̲̃ɴ̲ɢ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴏ̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ʙ̲ɪ̲ᴇ̲̂́ᴛ̲ ̲ᴘ̲ʜ̲ᴀ̲̉ɪ̲ ̲ʟ̲ᴇ̲̂ɴ̲ ̲ᴛ̲ɪ̲ᴇ̲̂́ɴ̲ɢ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴀ̲̆́ᴄ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴏ̛̲̉ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴇ̲̂́ ̲ɴ̲ᴀ̲̀ᴏ̲.̲

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *