P̲h̲ù̲n̲g̲ ̲A̲n̲h̲ ̲L̲ê̲2

N̲g̲à̲y̲ ̲6̲-̲5̲,̲ ̲V̲i̲ệ̲n̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲s̲á̲t̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲d̲â̲n̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲c̲a̲o̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲a̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲á̲o̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲”̲T̲h̲a̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ắ̲t̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲ữ̲,̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲a̲m̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲c̲h̲ấ̲p̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲á̲n̲ ̲p̲h̲ạ̲t̲ ̲t̲ù̲;̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲h̲ố̲i̲ ̲l̲ộ̲”̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲T̲â̲y̲ ̲H̲ồ̲,̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲.̲

̲V̲i̲ệ̲n̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲s̲á̲t̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲r̲u̲y̲ ̲t̲ố̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲a̲n̲ ̲P̲h̲ù̲n̲g̲ ̲A̲n̲h̲ ̲L̲ê̲,̲ ̲c̲ự̲u̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲T̲â̲y̲ ̲H̲ồ̲,̲ ̲c̲ự̲u̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲t̲ế̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲,̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲h̲ố̲i̲ ̲l̲ộ̲.̲

̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲L̲ê̲ ̲b̲ị̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲”̲t̲h̲a̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ắ̲t̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲ữ̲,̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲a̲m̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲c̲h̲ấ̲p̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲á̲n̲ ̲p̲h̲ạ̲t̲ ̲t̲ù̲”̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲L̲ê̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲”̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲h̲ố̲i̲ ̲l̲ộ̲”̲.̲

̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ề̲ ̲n̲g̲h̲ị̲ ̲t̲r̲u̲y̲ ̲t̲ố̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲L̲ê̲ ̲g̲ồ̲m̲:̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲C̲h̲â̲u̲,̲ ̲c̲ự̲u̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲;̲ ̲V̲ũ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲,̲ ̲c̲ự̲u̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲p̲h̲ó̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲à̲ ̲L̲ê̲ ̲Đ̲ì̲n̲h̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲,̲ ̲c̲ự̲u̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲p̲h̲ó̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲t̲h̲i̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲á̲n̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲à̲ ̲h̲ỗ̲ ̲t̲r̲ợ̲ ̲t̲ư̲ ̲p̲h̲á̲p̲.̲

̲T̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲m̲ư̲u̲

Cựu trưởng Phòng cảnh sát kinh tế Hà Nội Phùng Anh Lê bị truy tố tội nhận hối lộ - Ảnh 1.

̲T̲h̲e̲o ̲c̲á̲o̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲,̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲9̲-̲2̲0̲1̲6̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲Y̲ê̲n̲ ̲P̲h̲ụ̲,̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲T̲â̲y̲ ̲H̲ồ̲ ̲t̲h̲ụ̲ ̲l̲ý̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲a̲n̲h̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲ ̲t̲ố̲ ̲g̲i̲á̲c̲ ̲b̲ị̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲l̲ạ̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲,̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲g̲â̲y̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲.̲ ̲N̲g̲h̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲à̲y̲ ̲l̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲H̲ữ̲u̲ ̲T̲à̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ú̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲ữ̲.̲

̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲T̲à̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲h̲ờ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲q̲u̲e̲n̲ ̲”̲b̲ắ̲t̲ ̲m̲ố̲i̲”̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲T̲â̲y̲ ̲H̲ồ̲ ̲n̲h̲ờ̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲đ̲ỡ̲.̲ ̲Ô̲n̲g̲ ̲P̲h̲ù̲n̲g̲ ̲A̲n̲h̲ ̲L̲ê̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲T̲à̲i̲ ̲c̲h̲u̲ẩ̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲1̲1̲0̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲h̲ò̲a̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲h̲ạ̲i̲.̲

̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲q̲u̲e̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲T̲à̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲1̲1̲0̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲c̲h̲o̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲L̲ê̲,̲ ̲đ̲ặ̲t̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲b̲à̲n̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲ờ̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲h̲ò̲a̲ ̲g̲i̲ả̲i̲.̲

̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲i̲ề̲n̲,̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲a̲n̲ ̲L̲ê̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ó̲ ̲l̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲T̲â̲y̲ ̲H̲ồ̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲t̲h̲a̲ ̲c̲h̲o̲ ̲T̲à̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲c̲ứ̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲h̲ủ̲y̲ ̲b̲ỏ̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲t̲ố̲ ̲t̲ụ̲n̲g̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲.̲ ̲H̲ậ̲u̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲,̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲H̲ữ̲u̲ ̲T̲à̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲h̲a̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲,̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲x̲á̲c̲ ̲m̲i̲n̲h̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲.̲

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê bị chuyển tội danh "Nhận hối lộ" | Báo Dân trí

̲Ô̲n̲g̲ ̲P̲h̲ù̲n̲g̲ ̲A̲n̲h̲ ̲L̲ê̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲ô̲ ̲c̲h̲e̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲ ̲r̲a̲ ̲x̲e̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲l̲ệ̲n̲h̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲2̲1̲-̲9̲-̲2̲0̲2̲1̲ ̲-̲ ̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲D̲A̲N̲H̲ ̲T̲R̲Ọ̲N̲G̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲c̲á̲o̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲,̲ ̲q̲u̲á̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲a̲n̲ ̲P̲h̲ù̲n̲g̲ ̲A̲n̲h̲ ̲L̲ê̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲t̲ộ̲i̲,̲ ̲p̲h̲ủ̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲,̲ ̲đ̲ổ̲ ̲l̲ỗ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲d̲ư̲ớ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲,̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲o̲ ̲r̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲c̲ứ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ú̲n̲g̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲n̲h̲ằ̲m̲ ̲c̲h̲e̲ ̲g̲i̲ấ̲u̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.̲

̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲c̲ơ̲ ̲s̲ở̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲c̲ứ̲,̲ ̲t̲à̲i̲ ̲l̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲h̲u̲ ̲t̲h̲ậ̲p̲,̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲s̲á̲t̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲:̲ ̲”̲Đ̲ủ̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲c̲ứ̲ ̲k̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲P̲h̲ù̲n̲g̲ ̲A̲n̲h̲ ̲L̲ê̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲ợ̲i̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲v̲ụ̲,̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲h̲ạ̲n̲,̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲r̲í̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲g̲ợ̲i̲ ̲ý̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲h̲ố̲i̲ ̲l̲ộ̲ ̲s̲ố̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲1̲1̲0̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲d̲ư̲ớ̲i̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲a̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲H̲ữ̲u̲ ̲T̲à̲i̲”̲.̲

̲V̲i̲ệ̲n̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲s̲á̲t̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲a̲n̲ ̲P̲h̲ù̲n̲g̲ ̲A̲n̲h̲ ̲L̲ê̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲v̲a̲i̲ ̲t̲r̲ò̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲,̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲m̲ư̲u̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲c̲ơ̲ ̲v̲ụ̲ ̲l̲ợ̲i̲,̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲ợ̲i̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲v̲ụ̲,̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲h̲ạ̲n̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲h̲a̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲t̲ộ̲i̲.̲

̲”̲S̲ế̲p̲ ̲L̲ê̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲n̲g̲h̲e̲,̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲s̲ế̲p̲ ̲c̲ả̲”̲

̲C̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲c̲á̲o̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲a̲n̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲C̲h̲â̲u̲,̲ ̲V̲ũ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲,̲ ̲L̲ê̲ ̲Đ̲ì̲n̲h̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲P̲h̲ù̲n̲g̲ ̲A̲n̲h̲ ̲L̲ê̲ ̲l̲à̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲ấ̲p̲ ̲h̲à̲n̲h̲,̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲a̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲H̲ữ̲u̲ ̲T̲à̲i̲.̲

̲C̲ụ̲ ̲t̲h̲ể̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲i̲ề̲n̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲L̲ê̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲o̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲t̲à̲i̲ ̲l̲i̲ệ̲u̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲x̲e̲m̲ ̲x̲é̲t̲.̲ ̲Ô̲n̲g̲ ̲L̲ê̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲c̲ứ̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲T̲à̲i̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲y̲ế̲u̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲r̲a̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲”̲p̲h̲ả̲i̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲r̲a̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲ữ̲”̲.̲

̲B̲ị̲ ̲c̲a̲n̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲T̲à̲i̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲h̲i̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲v̲ề̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲h̲ủ̲y̲ ̲b̲ỏ̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲h̲o̲ặ̲c̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲t̲r̲ả̲ ̲t̲ự̲ ̲d̲o̲.̲ ̲Ô̲n̲g̲ ̲L̲ê̲ ̲”̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲â̲m̲”̲ ̲v̲à̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲”̲l̲ệ̲n̲h̲”̲.̲

̲K̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲0̲h̲3̲0̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲3̲-̲9̲,̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲T̲à̲i̲ ̲r̲a̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲ữ̲.̲ ̲K̲h̲i̲ ̲đ̲ó̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲c̲a̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲đ̲ã̲ ̲p̲h̲ả̲n̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲à̲y̲ ̲v̲ì̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲h̲ủ̲y̲ ̲b̲ỏ̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲ữ̲.̲

̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲á̲o̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲:̲ ̲”̲S̲ế̲p̲ ̲L̲ê̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲t̲h̲ô̲i̲,̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲s̲ế̲p̲ ̲c̲ả̲,̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲l̲à̲m̲ ̲g̲ì̲ ̲c̲h̲ả̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲”̲.̲ ̲N̲g̲a̲y̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ê̲m̲,̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲T̲à̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲h̲ả̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲o̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲.̲

̲V̲i̲ệ̲n̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲s̲á̲t̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲a̲n̲ ̲C̲h̲â̲u̲,̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲,̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲c̲ơ̲,̲ ̲m̲ụ̲c̲ ̲đ̲í̲c̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲P̲h̲ù̲n̲g̲ ̲A̲n̲h̲ ̲L̲ê̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲h̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲l̲ợ̲i̲ ̲t̲ừ̲ ̲s̲ố̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲1̲1̲0̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲.̲

̲”̲M̲ặ̲c̲ ̲d̲ù̲ ̲c̲ả̲ ̲b̲a̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲a̲n̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲P̲h̲ù̲n̲g̲ ̲A̲n̲h̲ ̲L̲ê̲ ̲l̲à̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲a̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲á̲o̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ẩ̲m̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲h̲o̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲s̲á̲t̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲h̲ậ̲u̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲d̲o̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲v̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲g̲â̲y̲ ̲r̲a̲”̲,̲ ̲c̲á̲o̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲n̲ê̲u̲.̲

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *