3 mẹ con 3

Quảng Ninh :”3 mẹ con ᴄ.ʜ.ế.ᴛ ᴛ.ʜ.ả.ᴍ (mẹ đang mang bầu)” trong trận mưa lũ khủng khiếp

N̼L̼Đ̼O̼)̼-̼ ̼T̼r̼ậ̼n̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼”̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼”̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼-̼7̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼2̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ạ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼P̼h̼ả̼.̼
̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼7̼-̼7̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼-̼7̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼3̼ ̼k̼h̼u̼ ̼9̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼P̼h̼ả̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼(̼P̼C̼T̼T̼&̼T̼K̼C̼N̼)̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼2̼6̼-̼7̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼.̼ ̼L̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼đ̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼H̼à̼:̼ ̼2̼1̼1̼,̼3̼ ̼m̼m̼;̼ ̼T̼P̼ ̼M̼ó̼n̼g̼ ̼C̼á̼i̼:̼ ̼2̼3̼3̼,̼2̼ ̼m̼m̼;̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼ô̼ ̼T̼ô̼:̼ ̼3̼8̼1̼,̼5̼ ̼m̼m̼;̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼(̼C̼ẩ̼m̼ ̼P̼h̼ả̼)̼:̼ ̼5̼5̼5̼,̼8̼ ̼m̼m̼.̼ ̼M̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ũ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼P̼h̼ả̼,̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼(̼2̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼1̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼9̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼;̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼.̼ ̼L̼ũ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼1̼ ̼x̼e̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼9̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼8̼A̼;̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼0̼ ̼m̼3̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼;̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼P̼h̼ả̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼l̼ụ̼t̼.̼T̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ạ̼ ̼L̼o̼n̼g̼:̼ ̼P̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼3̼,̼ ̼5̼,̼ ̼6̼,̼ ̼1̼1̼;̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼B̼ú̼t̼ ̼X̼ê̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼,̼5̼m̼;̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼G̼a̼i̼,̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼đ̼ổ̼ ̼1̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼4̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼1̼ ̼(̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼)̼;̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼Đ̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼s̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼1̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼4̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼3̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼b̼ạ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼t̼i̼ế̼p̼;̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼,̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼1̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼2̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼1̼;̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼L̼ầ̼m̼,̼ ̼d̼i̼ ̼d̼ờ̼i̼ ̼9̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼l̼ụ̼t̼;̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼d̼ờ̼i̼ ̼2̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼1̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼u̼ ̼2̼…̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼”̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼”̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼h̼ ̼B̼ồ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼t̼o̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ũ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ơ̼i̼.̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼:̼ ̼M̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ồ̼ ̼N̼h̼à̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼m̼3̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼v̼ỡ̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼á̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼;̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼á̼n̼ ̼8̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼(̼2̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼)̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼S̼e̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼;̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼2̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼2̼0̼0̼m̼)̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼N̼à̼ ̼N̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼S̼e̼n̼;̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼è̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼N̼à̼ ̼N̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ũ̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼0̼ ̼m̼;̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼R̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼á̼n̼ ̼6̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼;̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼5̼0̼m̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼ ̼m̼3̼)̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼a̼ ̼l̼u̼y̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼;̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼X̼á̼,̼ ̼t̼a̼ ̼l̼u̼y̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼3̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼0̼0̼m̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼m̼3̼)̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẽ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼m̼ư̼a̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼:̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼8̼A̼:̼ ̼Đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼a̼ ̼l̼u̼y̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼0̼0̼ ̼m̼3̼,̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼;̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼3̼3̼4̼:̼ ̼Đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼5̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼m̼1̼+̼1̼0̼0̼ ̼v̼à̼ ̼K̼m̼2̼+̼1̼5̼0̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼0̼ ̼m̼3̼;̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼3̼2̼6̼:̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼:̼ ̼Đ̼á̼ ̼T̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼(̼K̼m̼1̼0̼+̼4̼5̼0̼)̼,̼ ̼Đ̼á̼ ̼T̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼(̼K̼m̼1̼1̼+̼2̼5̼0̼)̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼ả̼i̼ ̼(̼K̼m̼1̼6̼+̼8̼5̼0̼)̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼O̼a̼i̼ ̼(̼K̼m̼2̼1̼+̼3̼5̼0̼)̼,̼ ̼T̼h̼á̼c̼ ̼C̼á̼t̼ ̼(̼K̼m̼2̼8̼+̼3̼5̼0̼)̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ ̼(̼K̼m̼3̼3̼+̼4̼5̼0̼)̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ụ̼ ̼(̼K̼m̼4̼2̼)̼;̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼3̼2̼8̼:̼ ̼S̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼a̼ ̼l̼u̼y̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼K̼m̼2̼6̼,̼ ̼K̼m̼2̼8̼+̼2̼0̼0̼,̼ ̼K̼m̼3̼0̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ồ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼.̼.̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼P̼h̼ả̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼-̼6̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼h̼i̼ê̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼)̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼3̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼9̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼P̼h̼ả̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8̼)̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼à̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼8̼)̼,̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼C̼h̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼1̼)̼.̼ ̼L̼ũ̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼.̼

̼D̼o̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼l̼ũ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼.̼

Thời gian gần đây, showbiz Việt đã nhận khá nhiều tin buồn khi rất nhiều gương mặt trẻ theo đuổi nghệ thuật đã ra đi bỏ lại nhiều hoài bão. Một ca sĩ trẻ lại chia tay với đồng nghiệp ở tuổi 28 bỏ lại vợ và con thơ khiến nhiều nghệ sĩ không nén được xúc động.

Ca sĩ trẻ Tuấn Vũ được thông báo ra đi mãi mãi ở tuổi 28 sau thời gian chống chọi với bệnh. Mới đây, trên trang cá nhân của anh trai Quang Hà – “ông bầu” Quang Cường đã thông báo tin buồn về một người đàn em vừa về nơi yên nghỉ. Quang Cường chia sẻ: “Thương tiếc em, cầu xin cho em được siêu thoát. Cả nhà hãy xem từng tấm hình này và hãy cầu nguyện cho em ca sĩ hiền lành Đỗ Tuấn Vũ được siêu sinh tịnh độ”

Nam ca sĩ khi đang điều trị bệnh. (Ảnh: FBNV)
Những hình ảnh cuối đời của Tuấn Vũ khiến nhiều người thật sự nghẹn lòng, anh vẫn đang theo đuổi âm nhạc và chuẩn bị cho ra mắt nhiều sản phẩm hơn nữa để gửi đến khán giả thì đã ra đi. Theo thông tin được người quen chia sẻ, Đỗ Tuấn Vũ mất vào ngày 11/8 sau thời gian dài chống chọi với bệnh. Trong khoảng thời gian điều trị, nam ca sĩ khá lạc quan, thường xuyên đăng tải hình ảnh vui vẻ trên trang cá nhân khiến nhiều người cũng không thể tin rằng anh lại ra đi đột ngột đến như thế.

thương. (Ảnh: FBNV)
Dưới bài đăng Hồ Việt Trung cũng cho biết thêm, nam ca sĩ sinh năm 1993 đã có con nhỏ, sau khi anh không qua khỏi hẳn gia đình sẽ rất chơi vơi và đau lòng, bên cạnh đó con cũng không có người chăm sóc. Tuấn Vũ được biết đến với ca khúc Tìm hoài chẳng thấy, là một ca sĩ quen mặt với nhiều khán giả. Vào ngày 7/8, nam ca sĩ còn chia sẻ một bài viết cho thấy sức khoẻ đã hồi phục khá tốt, anh viết: “Em nay ăn được chút xíu rồi nha cả nhà ơi, anh chị em cô bác yên tâm nha. Em cám ơn cả nhà nhiều người gọi và nhắn tin cho em lắm em không có sức trả lời được tất cả vì em con mệt lắm nên đừng ai buồn hay trách em nha”.

Bạn bè, đồng nghiệp chưa kịp vui mừng vì tình hình tiến triển tốt thì ngày 9/8, nam ca sĩ đã viết tâm thư cầu xin ơn trên vì không chịu nổi căn bệnh, đây cũng là những lời nhắn cuối cùng của Tuấn Vũ trước khi qua đời.

Quang Hà mong mọi người hãy cảnh giác và tự phòng dịch, không chủ quan. (Ảnh: Chụp màn
hình)
“Xin chúa đừng bỏ rơi con, vì con còn nhiều việc phải lo lắm. Người hãy ban cho con sức mạnh vượt qua khó khăn. Con hôm nay rất mệt mỏi. Xin người cứu lấy con . Đừng để con gục ngã lúc này”, những lời mong muốn cuối cùng của Tuấn Vũ khiến nhiều người nghẹn lòng.

Nhiều nghệ sĩ khác cũng thể hiện niềm tiếc thương cho nam ca sĩ trẻ. (Ảnh: Chụp màn hình) Sau khi anh ra đi, nhiều sao Việt bày tỏ sự tiếc thương, Thanh Thảo thở dài vì một người đồng nghiệp nữa lại đành phải tiễn biệt, Hồ Việt Trung xót xa, Chu Bin gửi lời chia buồn cùng gia đình,… tất cả đều không nói nên lời trước sự ra đi đột ngột như thế. Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên phía gia đình cũng tổ chức lễ tang nhanh chóng, nhiều
đồng nghiệp chỉ biết gửi lời cầu nguyện đến nam ca sĩ đã mất.
Ảnh: Tổng Hợp
NHIỀU SAO VIỆT RA ĐI KHIẾN ĐỒNG NGHIỆP XÓT XA Có rất nhiều căn bệnh quái ác đã cướp đi sinh mệnh của nhiều sao Việt ở tuổi còn khá trẻ. Họ còn nhiều ước mơ hoài bão dở dang chưa thực hiện hết. Cách đây không lâu, ca sĩ Việt Quang vừa ra đi để lại nhiều tiếc thương cho người hâm mộ cùng bạn bè, giọng ca 44 tuổi vừa trải qua lần điều trị bệnh và trở về nhà với sức khỏe khá tốt, nhưng một thời gian sau đó tin không qua khỏi của anh đã gây chấn động cho showbiz. Trước đó, nam diễn viên Đức Long – bạn thân Cao Thái Hà cũng ra đi ở tuổi 33 sau thời gian dài chống chọi với bệnh nặng. Gương mặt trẻ để lại bức di thư nhờ cao Thái Hà thực hiện tâm nguyện khiến người xem nghẹn lòng, anh còn rất nhiều điều muốn làm nhưng cuộc đời chỉ cho đến đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *