C̼ả̼n̼h̼ ̼1̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼X̼e̼ ̼T̼a̼n̼g̼1

T̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼

̼Đ̼ê̼m̼ ̼19/5,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼3̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼X̼ử̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼1̼,̼ ̼X̼ử̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼2̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼D̼u̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼5̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ứ̼a̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼

Tang thương cảnh một chiếc xe tang quay vòng đưa 5 nữ sinh ra nghĩa trang - 1

Người dân đưa tiễn cάc cháu ra τậɴ nghĩa trang

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼19/5,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼D̼ọ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼B̼á̼i̼ ̼Đ̼u̼ổ̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼à̼n̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ú̼t̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼a̼i̼ ̼o̼á̼n̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ậ̼u̼ ̼K̼h̼ê̼.̼
̼“̼C̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼–̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼X̼ử̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼2̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼.̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼T̼h̼.̼ ̼(̼t̼h̼ô̼n̼ ̼X̼ử̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼2̼)̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼“̼B̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼P̼h̼.̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼.̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Tang thương cảnh một chiếc xe tang quay vòng đưa 5 nữ sinh ra nghĩa trang - 2

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼
̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼n̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ú̼t̼,̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼T̼h̼.̼)̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼“̼T̼h̼.̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ỡ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼…̼”̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼a̼i̼ ̼o̼á̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ẽ̼o̼.̼

̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼k̼ế̼ ̼b̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼h̼.̼)̼ ̼b̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼o̼e̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼â̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼T̼h̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼.̼

̼“̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼…̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼”̼

̼R̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼B̼á̼i̼ ̼Đ̼u̼ổ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼.̼ ̼–̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼5̼/̼4̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼.̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼.̼

Tang thương cảnh một chiếc xe tang quay vòng đưa 5 nữ sinh ra nghĩa trang - 3

G̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ẽ̼o̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼e̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼đ̼ê̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼.̼)̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼A̼n̼h̼ ̼V̼u̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼.̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼.̼)̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼o̼a̼ ̼ở̼ ̼l̼à̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼(̼19/5)̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼ở̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ậ̼u̼ ̼K̼h̼ê̼…̼”̼.̼

Tang thương cảnh một chiếc xe tang quay vòng đưa 5 nữ sinh ra nghĩa trang - 4

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼.̼
̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼u̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼4̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼0̼m̼.̼

̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼ừ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼0̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼P̼h̼.̼)̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼:̼ ̼“̼P̼h̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼

Tang thương cảnh một chiếc xe tang quay vòng đưa 5 nữ sinh ra nghĩa trang - 5

A̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼A̼n̼h̼ ̼V̼u̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼“̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼18/5,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼5̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼D̼u̼y̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ậ̼u̼ ̼K̼h̼ê̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼ợ̼p̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼u̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼5̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼

Tang thương cảnh một chiếc xe tang quay vòng đưa 5 nữ sinh ra nghĩa trang - 6

A̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼.̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼.̼
̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼1̼h̼2̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼19/5,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼5̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼

̼D̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼0̼)̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼h̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼0̼)̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼T̼h̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼0̼)̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼T̼r̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼0̼)̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼0̼)̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼5̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼D̼u̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *