Т̵ɪ̵ɴ̵ ̵B̵𝖴̵Ồ̵ɴ̵3

t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼6̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼u̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼u̼ỵ̼ ̼t̼i̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼1̼9̼9̼4̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼4̼5̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼p̼h̼ó̼,̼ ̼l̼ễ̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼u̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼0̼h̼4̼5̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼6̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼G̼i̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼ô̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼1̼h̼4̼5̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼,̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼D̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼u̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼5̼K̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼.̼

̼<̼s̼t̼r̼o̼n̼g̼>̼1̼2̼h̼0̼5̼:̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼T̼h̼u̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼<̼/̼s̼t̼r̼o̼n̼g̼>̼

Tang lễ Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ: Linh cữu được đưa đi hoả táng, em trai đau buồn ôm chặt di ảnh-1

S̼a̼u̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼T̼h̼u̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼t̼á̼n̼g̼

Tang lễ Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ: Linh cữu được đưa đi hoả táng, em trai đau buồn ôm chặt di ảnh-2

C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼k̼ề̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼T̼h̼u̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼

Tang lễ Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ: Linh cữu được đưa đi hoả táng, em trai đau buồn ôm chặt di ảnh-3

M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ố̼

Tang lễ Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ: Linh cữu được đưa đi hoả táng, em trai đau buồn ôm chặt di ảnh-4

Tang lễ Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ: Linh cữu được đưa đi hoả táng, em trai đau buồn ôm chặt di ảnh-5

L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼T̼h̼u̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼

Tang lễ Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ: Linh cữu được đưa đi hoả táng, em trai đau buồn ôm chặt di ảnh-6

K̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼”̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼

Tang lễ Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ: Linh cữu được đưa đi hoả táng, em trai đau buồn ôm chặt di ảnh-7

B̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼

Tang lễ Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ: Linh cữu được đưa đi hoả táng, em trai đau buồn ôm chặt di ảnh-8

11h50: Minh Thắng – em trai Hoa hậu Thu Thuỷ thay mặt gia đình gửi lời cảm tạ, linh cữu chuẩn bị đưa đi hoả táng

Tang lễ Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ: Linh cữu được đưa đi hoả táng, em trai đau buồn ôm chặt di ảnh-9

11h45: Nghi thức lễ truy điệu diễn ra, khách viếng và gia đình lặng người nói lời cuối cùng

Tang lễ Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ: Linh cữu được đưa đi hoả táng, em trai đau buồn ôm chặt di ảnh-10

Tang lễ Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ: Linh cữu được đưa đi hoả táng, em trai đau buồn ôm chặt di ảnh-11

Tang lễ Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ: Linh cữu được đưa đi hoả táng, em trai đau buồn ôm chặt di ảnh-12

img id=”img_326583551511216128″ title=”Tang lễ Hoa hậu Thu Thuỷ: Em trai thay mặt cảm tạ trước khi hỏa táng linh cữu, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và dàn sao Vbiz xót xa đến viếng – Ảnh 6.” src=”https://ttol.vietnamnetjsc.vn/images/2021/06/08/12/00/d11981525055253990186157955713497005594818076n-1623127583661707083081.jpg” alt=”Tang lễ Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ: Linh cữu được đưa đi hoả táng, em trai đau buồn ôm chặt di ảnh-13″ />

11h30: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Ngọc Hân và phía Hoa hậu Việt Nam đến tiễn đưa Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ 

Tang lễ Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ: Linh cữu được đưa đi hoả táng, em trai đau buồn ôm chặt di ảnh-14

Tang lễ Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ: Linh cữu được đưa đi hoả táng, em trai đau buồn ôm chặt di ảnh-15

Tang lễ Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ: Linh cữu được đưa đi hoả táng, em trai đau buồn ôm chặt di ảnh-16

Tang lễ Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ: Linh cữu được đưa đi hoả táng, em trai đau buồn ôm chặt di ảnh-17

Tang lễ Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ: Linh cữu được đưa đi hoả táng, em trai đau buồn ôm chặt di ảnh-18

11h00: NS Minh Tiệp, đạo diễn Việt Tú cùng những dàn Hoa hậu, cựu người mẫu Vbiz đến viếng
Tang lễ Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ: Linh cữu được đưa đi hoả táng, em trai đau buồn ôm chặt di ảnh-19

N̼T̼K̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼T̼h̼u̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼

Tang lễ Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ: Linh cữu được đưa đi hoả táng, em trai đau buồn ôm chặt di ảnh-20

Đạo diễn Việt Dũng cúi đầu trước linh cữu người quá cố

Tang lễ Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ: Linh cữu được đưa đi hoả táng, em trai đau buồn ôm chặt di ảnh-21

NS Minh Tiệp là 1 trong những nghệ sĩ có mặt từ sớm

Tang lễ Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ: Linh cữu được đưa đi hoả táng, em trai đau buồn ôm chặt di ảnh-22

H̼ộ̼i̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼,̼ ̼H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼u̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼

Tang lễ Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ: Linh cữu được đưa đi hoả táng, em trai đau buồn ôm chặt di ảnh-23

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼T̼h̼u̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ố̼ ̼H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼

11h50: Gia đình Hoa hậu Thu Thuỷ đau buồn, các con thất thần trong tang lễ mẹ

Tang lễ Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ: Linh cữu được đưa đi hoả táng, em trai đau buồn ôm chặt di ảnh-24

C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼u̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼

Tang lễ Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ: Linh cữu được đưa đi hoả táng, em trai đau buồn ôm chặt di ảnh-25

Tang lễ Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ: Linh cữu được đưa đi hoả táng, em trai đau buồn ôm chặt di ảnh-26

A̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼é̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼T̼h̼u̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼ớ̼m̼

10h45: Giữa tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bạn bè và người thân đến viếng đều mang khẩu trang và hạn chế tiếp xúc

Tang lễ Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ: Linh cữu được đưa đi hoả táng, em trai đau buồn ôm chặt di ảnh-27

Tang lễ Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ: Linh cữu được đưa đi hoả táng, em trai đau buồn ôm chặt di ảnh-28

10h40: Người thân có mặt tại Nhà tang lễ, chuẩn bị đón khách viếng 

Tang lễ Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ: Linh cữu được đưa đi hoả táng, em trai đau buồn ôm chặt di ảnh-29

Tang lễ Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ: Linh cữu được đưa đi hoả táng, em trai đau buồn ôm chặt di ảnh-30

img id=”img_326567590432522240″ title=”Cập nhật tang lễ Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ: Nụ cười trên di ảnh người quá cố gây xót xa, nhà tang lễ ngập tràn không khí u buồn – Ảnh 6.” src=”https://ttol.vietnamnetjsc.vn/images/2021/06/08/10/58/a11954050494895435487708888966241948282696938n-16231237782262071400306.jpg” alt=”Tang lễ Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ: Linh cữu được đưa đi hoả táng, em trai đau buồn ôm chặt di ảnh-31″ />

Tang lễ Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ: Linh cữu được đưa đi hoả táng, em trai đau buồn ôm chặt di ảnh-32

Tang lễ Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ: Linh cữu được đưa đi hoả táng, em trai đau buồn ôm chặt di ảnh-33

10h30: Không khí đau thương bao trùm nhà tang lễ, di ảnh cố Hoa hậu gây xót xa

Tang lễ Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ: Linh cữu được đưa đi hoả táng, em trai đau buồn ôm chặt di ảnh-34

Tang lễ Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ: Linh cữu được đưa đi hoả táng, em trai đau buồn ôm chặt di ảnh-35

Công tác chuẩn bị cho tang lễ gần như hoàn tất

Tang lễ Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ: Linh cữu được đưa đi hoả táng, em trai đau buồn ôm chặt di ảnh-36

Theo Trí Thức Trẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *