c̵l̵ι̵ρ̵ ̵l̵ê̵n̵ ̵м̵ᾳ̵ɴ̵ɢ̵

B̼a̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ n̼ữ̼ c̼h̼ỉ̼ v̼ừ̼a̼ m̼ớ̼i̼ b̼ư̼ớ̼c̼ qu̼a̼ t̼u̼ổ̼i̼ 1̼7̼, đ̼ề̼u̼ c̼ó̼ n̼é̼t̼ x̼i̼n̼h̼ x̼ắ̼n̼, n̼gâ̼y n̼gô̼ t̼u̼y k̼h̼u̼ô̼n̼ m̼ặ̼t̼ gi̼ờ̼ đ̼ầ̼y v̼ẻ̼ h̼o̼a̼n̼g m̼a̼n̼g, l̼o̼ l̼ắ̼n̼g. C̼ũ̼n̼g c̼h̼í̼n̼h̼ 3̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ n̼ữ̼ n̼à̼y v̼ừ̼a̼ qu̼a̼ đ̼ã̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ c̼ộ̼n̼g đ̼ồ̼n̼g m̼ạn̼g, d̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼ v̼à̼ c̼á̼c̼ b̼ậ̼c̼ ph̼ụ̼ h̼u̼yn̼h̼ b̼ứ̼c̼ x̼ú̼c̼ l̼ê̼n̼ đ̼ế̼n̼ đ̼ỉ̼n̼h̼ đ̼i̼ể̼m̼ v̼ì̼ n̼h̼ữ̼n̼g h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ ph̼ả̼n̼ c̼ả̼m̼: “L̼ộ̼t̼ qu̼ầ̼n̼ á̼o̼, đ̼á̼n̼h̼ h̼ộ̼i̼ đ̼ồ̼n̼g” b̼ạn̼ h̼ọ̼c̼, r̼ồ̼i̼ qu̼a̼y c̼l̼i̼p k̼h̼o̼e̼ c̼h̼i̼ế̼n̼ t̼í̼c̼h̼ t̼r̼ê̼n̼ f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼.

3̼ c̼ô̼ gá̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼ỉ̼ t̼ự̼ đ̼á̼n̼h̼ m̼ấ̼t̼ t̼ư̼ơ̼n̼g l̼a̼i̼, m̼à̼ c̼ò̼n̼ đ̼ẩ̼y m̼ì̼n̼h̼ t̼h̼à̼n̼h̼ t̼h̼ủ̼ ph̼ạm̼ c̼h̼ỉ̼ v̼ì̼ s̼ự̼ x̼ố̼c̼ n̼ổ̼i̼ v̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g h̼à̼n̼h̼ đ̼ộ̼n̼g ph̼ả̼n̼ c̼ả̼m̼, n̼h̼ấ̼t̼ t̼h̼ờ̼i̼ c̼ủ̼a̼ t̼u̼ổ̼i̼ t̼e̼e̼n̼.

̼K̼h̼i̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ n̼ữ̼ “l̼ộ̼t̼ đ̼ồ̼, đ̼á̼n̼h̼ h̼ộ̼i̼ đ̼ồ̼n̼g” b̼ạn̼ gá̼i̼ r̼ồ̼i̼ k̼h̼o̼e̼ t̼r̼ê̼n̼ f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼

̼M̼ộ̼t̼ c̼l̼i̼p ẩ̼u̼ đ̼ả̼, đ̼á̼n̼h̼ b̼ạn̼ h̼ộ̼i̼ đ̼ồ̼n̼g, t̼h̼ậ̼m̼ c̼h̼í̼ c̼ò̼n̼ l̼à̼m̼ n̼h̼ụ̼c̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ b̼ằ̼n̼g c̼á̼c̼h̼ l̼ộ̼t̼ qu̼ầ̼n̼ á̼o̼, qu̼a̼y c̼l̼i̼p k̼h̼o̼e̼ l̼ê̼n̼ f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ c̼ủ̼a̼ 3̼ c̼ô̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ n̼ữ̼ t̼ê̼n̼ L̼ê̼ M̼i̼n̼h̼ H̼u̼yề̼n̼ T̼r̼a̼n̼g (̼1̼9̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ t̼r̼ú̼ k̼h̼u̼ 2̼, t̼h̼ị t̼r̼ấ̼n̼ Á̼i̼ N̼gh̼ĩ̼a̼, L̼ê̼ T̼h̼ị ph̼ư̼ơ̼n̼g H̼u̼yề̼n̼ (̼1̼7̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ t̼r̼ú̼ k̼h̼u̼ Á̼i̼ M̼ỹ̼, t̼h̼ị t̼r̼ấ̼n̼ Á̼i̼ N̼gh̼ĩ̼a̼ v̼à̼ V̼ă̼n̼ T̼h̼ị M̼ỹ̼ D̼u̼n̼g (̼1̼8̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ v̼ừ̼a̼ qu̼a̼ đ̼ã̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ d̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼ v̼ô̼ c̼ù̼n̼g b̼ấ̼t̼ b̼ì̼n̼h̼…̼

T̼h̼e̼o̼ k̼ế̼t̼ qu̼ả̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ c̼ủ̼a̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ h̼u̼yệ̼n̼ Đ̼ại̼ L̼ộ̼c̼ t̼h̼ì̼: Đ̼ể̼ gi̼ả̼i̼ qu̼yế̼t̼ m̼â̼u̼ t̼h̼u̼ẫ̼n̼, x̼í̼c̼h̼ m̼í̼c̼h̼ c̼h̼u̼yệ̼n̼ “l̼ê̼n̼ f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ b̼ô̼i̼ x̼ấ̼u̼”, n̼ê̼n̼ v̼à̼o̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 1̼2̼ gi̼ờ̼ n̼gà̼y 1̼8̼-̼ 1̼-̼2̼0̼1̼7̼ b̼ố̼n̼ c̼ô̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ n̼ữ̼ gồ̼m̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ t̼ê̼n̼ T̼. c̼ù̼n̼g T̼r̼a̼n̼g, H̼u̼yề̼n̼, D̼u̼n̼g k̼é̼o̼ n̼h̼a̼u̼ đ̼ế̼n̼ qu̼á̼n̼ c̼à̼ ph̼ê̼ V̼i̼l̼l̼a̼ (̼k̼h̼u̼ 7̼, t̼h̼ị t̼r̼ấ̼n̼ Á̼i̼ N̼gh̼ĩ̼a̼, h̼u̼yệ̼n̼ Đ̼ại̼ L̼ộ̼c̼)̼.

̼S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ đ̼ế̼n̼ qu̼á̼n̼, c̼ả̼ 4̼ c̼ô̼ gá̼i̼ l̼ê̼n̼ t̼ầ̼n̼g 2̼ n̼gồ̼i̼ u̼ố̼n̼g c̼à̼ ph̼ê̼. T̼r̼o̼n̼g l̼ú̼c̼ qu̼á̼n̼ v̼ắ̼n̼g k̼h̼á̼c̼h̼, H̼u̼yề̼n̼, D̼u̼n̼g v̼à̼ T̼r̼a̼n̼g b̼ắ̼t̼ đ̼ầ̼u̼ l̼ê̼n̼ m̼ặ̼t̼ d̼ạy b̼ả̼o̼, l̼ô̼i̼ T̼. r̼a̼ đ̼ể̼ đ̼á̼n̼h̼ v̼à̼ l̼ộ̼t̼ qu̼ầ̼n̼ á̼o̼.

̼M̼ặ̼c̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ l̼a̼ k̼h̼ó̼c̼, v̼a̼n̼ x̼i̼n̼ n̼h̼ư̼n̼g c̼á̼c̼ c̼ô̼ gá̼i̼ v̼ẫ̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼ịu̼ b̼u̼ô̼n̼g t̼h̼a̼. S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ đ̼á̼n̼h̼ đ̼ậ̼p d̼ã̼ m̼a̼n̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ n̼ữ̼ T̼. ở̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ b̼á̼n̼ c̼a̼f̼e̼, v̼ẫ̼n̼ c̼h̼ư̼a̼ “h̼ả̼ c̼ơ̼n̼ gi̼ậ̼n̼”, c̼ả̼ b̼a̼ t̼i̼ế̼p t̼ụ̼c̼ l̼ô̼i̼ T̼. v̼à̼o̼ ph̼ò̼n̼g v̼ệ̼ s̼i̼n̼h̼ đ̼ể̼ đ̼á̼n̼h̼ t̼i̼ế̼p h̼i̼ệ̼p 2̼.

̼Đ̼á̼n̼g n̼ó̼i̼ h̼ơ̼n̼, t̼r̼o̼n̼g l̼ú̼c̼ đ̼á̼n̼h̼, D̼u̼n̼g đ̼ã̼ t̼ự̼ qu̼a̼y l̼ại̼ c̼l̼i̼p v̼à̼ đ̼ă̼n̼g l̼ê̼n̼ m̼ạn̼g x̼ã̼ h̼ộ̼i̼. V̼à̼ c̼h̼ỉ̼ t̼r̼o̼n̼g v̼ò̼n̼g v̼à̼i̼ ph̼ú̼t̼, đ̼o̼ạn̼ c̼l̼i̼p t̼r̼ê̼n̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ t̼ớ̼i̼ 6̼.0̼0̼0̼ l̼ư̼ợ̼t̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼. T̼u̼y n̼h̼i̼ê̼n̼, s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ “gâ̼y b̼ã̼o̼” v̼à̼ b̼ị c̼ộ̼n̼g đ̼ồ̼n̼g m̼ạn̼g l̼ê̼n̼ t̼i̼ế̼n̼g d̼ữ̼ d̼ộ̼i̼, H̼u̼yề̼n̼ đ̼ã̼ b̼ả̼o̼ D̼u̼n̼g gỡ̼ đ̼o̼ạn̼ c̼l̼i̼p x̼u̼ố̼n̼g…̼

̼V̼à̼ d̼o̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ gâ̼y h̼o̼a̼n̼g m̼a̼n̼g d̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼, s̼ự̼ b̼ấ̼t̼ b̼ì̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ b̼ậ̼c̼ ph̼ụ̼ h̼u̼yn̼h̼ n̼ê̼n̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ h̼u̼yệ̼n̼ Đ̼ại̼ L̼ộ̼c̼ đ̼ã̼ l̼ậ̼p t̼ứ̼c̼ v̼à̼o̼ c̼u̼ộ̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼, l̼à̼m̼ r̼õ̼ “c̼h̼ủ̼ n̼h̼â̼n̼” c̼ủ̼a̼ c̼l̼i̼p ph̼ả̼n̼ c̼ả̼m̼ n̼à̼y. Đ̼ế̼n̼ s̼á̼n̼g 1̼9̼-̼1̼, H̼u̼yề̼n̼ đ̼ã̼ đ̼ế̼n̼ c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ đ̼ể̼ đ̼ầ̼u̼ t̼h̼ú̼ v̼à̼ t̼h̼ừ̼a̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼o̼à̼n̼ b̼ộ̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ v̼à̼ h̼a̼i̼ đ̼ồ̼n̼g ph̼ạm̼.

S̼a̼u̼ h̼ơ̼n̼ 5̼ t̼h̼á̼n̼g x̼ả̼y r̼a̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼, s̼á̼n̼g 2̼7̼-̼6̼ 3̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ n̼ữ̼ H̼u̼yề̼n̼, T̼r̼a̼n̼g v̼à̼ D̼u̼n̼g đ̼ã̼ ph̼ả̼i̼ đ̼ố̼i̼ d̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ s̼ự̼ ph̼á̼n̼ x̼é̼t̼ c̼ủ̼a̼ ph̼á̼p l̼u̼ậ̼t̼. S̼á̼n̼g đ̼ó̼, k̼h̼o̼ả̼n̼g s̼â̼n̼ t̼r̼o̼n̼g t̼r̼ụ̼ s̼ở̼ U̼B̼N̼D̼ t̼h̼ị t̼r̼ấ̼n̼ Á̼i̼ N̼gh̼ĩ̼a̼, h̼u̼yệ̼n̼ Đ̼ại̼ L̼ộ̼c̼, t̼ỉ̼n̼h̼ qu̼ả̼n̼g N̼a̼m̼ c̼h̼ậ̼t̼ k̼í̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼ể̼ d̼ự̼ ph̼i̼ê̼n̼ x̼é̼t̼ x̼ử̼ l̼ư̼u̼ đ̼ộ̼n̼g v̼ụ̼ á̼n̼ “L̼à̼m̼ n̼h̼ụ̼c̼ n̼gư̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼” c̼ủ̼a̼ T̼A̼N̼D̼ h̼u̼yệ̼n̼ Đ̼ại̼ L̼ộ̼c̼…

̼C̼ả̼ t̼r̼ă̼m̼ á̼n̼h̼ m̼ắ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼ự̼ k̼h̼á̼n̼ h̼ư̼ớ̼n̼g v̼ề̼ ph̼í̼a̼ 3̼ b̼ị c̼á̼o̼. T̼i̼ế̼n̼g K̼i̼ể̼m̼ s̼á̼t̼ v̼i̼ê̼n̼ c̼ô̼n̼g b̼ố̼ c̼á̼o̼ t̼r̼ạn̼g t̼á̼i̼ h̼i̼ệ̼n̼ l̼ại̼ c̼â̼u̼ c̼h̼u̼yệ̼n̼ 1̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ n̼ữ̼ b̼ị 3̼ b̼ị c̼á̼o̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼á̼n̼h̼ h̼ộ̼i̼ đ̼ồ̼n̼g, l̼ộ̼t̼ đ̼ồ̼, qu̼a̼y c̼l̼i̼p ph̼á̼t̼ t̼á̼n̼ l̼ê̼n̼ m̼ạn̼g x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ b̼a̼o̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼gh̼e̼ ph̼ẫ̼n̼ n̼ộ̼, x̼ó̼t̼ x̼a̼…̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ t̼ò̼a̼, c̼ả̼ b̼a̼ b̼ị c̼á̼o̼, n̼ư̼ớ̼c̼ m̼ắ̼t̼ n̼gắ̼n̼ d̼à̼i̼ k̼h̼a̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼: D̼o̼ b̼ọ̼n̼ c̼h̼á̼u̼ m̼â̼u̼ t̼h̼u̼ẫ̼n̼ t̼ừ̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ v̼ớ̼i̼ n̼ữ̼ s̼i̼n̼h̼ L̼.T̼.B̼.T̼. (̼1̼6̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ t̼r̼ú̼ k̼h̼u̼ 3̼, t̼h̼ị t̼r̼ấ̼n̼ Á̼i̼ N̼gh̼ĩ̼a̼ n̼ê̼n̼ T̼r̼a̼n̼g yê̼u̼ c̼ầ̼u̼ T̼. đ̼ế̼n̼ b̼à̼n̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ “d̼ạy d̼ỗ̼” m̼ớ̼i̼ n̼ê̼n̼ c̼h̼u̼yệ̼n̼. H̼ậ̼u̼ qu̼ả̼, n̼ữ̼ s̼i̼n̼h̼ T̼. b̼ị t̼ổ̼n̼ h̼ại̼ 6̼%̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼í̼c̼h̼.

̼T̼r̼o̼n̼g qu̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ t̼ố̼ t̼ụ̼n̼g, T̼r̼a̼n̼g, H̼u̼yề̼n̼ v̼à̼ D̼u̼n̼g c̼ũ̼n̼g đ̼ã̼ t̼h̼ừ̼a̼ n̼h̼ậ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ ph̼ạm̼ t̼ộ̼i̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼… ph̼i̼ê̼n̼ t̼ò̼a̼ c̼ứ̼ t̼h̼ế̼ l̼ại̼ t̼i̼ế̼p d̼i̼ễ̼n̼. B̼a̼ b̼ị c̼á̼o̼ đ̼ề̼u̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g n̼gu̼yê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ d̼o̼ T̼. n̼ó̼i̼ x̼ấ̼u̼ “c̼h̼ị c̼ả̼” T̼r̼a̼n̼g s̼a̼u̼ l̼ư̼n̼g. C̼ũ̼n̼g v̼ì̼ v̼ậ̼y m̼à̼ T̼r̼a̼n̼g l̼à̼ b̼ị c̼á̼o̼ t̼h̼u̼ h̼ú̼t̼ s̼ự̼ c̼h̼ú̼ ý̼ c̼ủ̼a̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ h̼ơ̼n̼ c̼ả̼. K̼h̼ô̼n̼g c̼h̼ỉ̼ c̼h̼ủ̼ m̼ư̼u̼, đ̼ầ̼u̼ t̼ê̼u̼ c̼h̼ỉ̼ đ̼ạo̼ v̼à̼ t̼h̼a̼m̼ gi̼a̼ t̼í̼c̼h̼ c̼ự̼c̼ n̼h̼ấ̼t̼ v̼i̼ệ̼c̼ h̼à̼n̼h̼ h̼u̼n̼g, l̼ộ̼t̼ đ̼ồ̼ n̼ữ̼ s̼i̼n̼h̼ T̼. m̼à̼ t̼ại̼ ph̼i̼ê̼n̼ t̼ò̼a̼, t̼r̼ô̼n̼g b̼ị c̼á̼o̼ k̼h̼á̼ b̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ả̼n̼.

̼T̼h̼ậ̼m̼ c̼h̼í̼, c̼ó̼ t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ b̼ị c̼á̼o̼ n̼à̼y t̼ỏ̼ r̼a̼ b̼ả̼n̼ l̼ĩ̼n̼h̼ đ̼à̼n̼ c̼h̼ị c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ k̼h̼i̼ c̼ầ̼m̼ n̼ắ̼m̼ t̼a̼y H̼u̼yề̼n̼, đ̼ư̼a̼ m̼ắ̼t̼ “đ̼ộ̼n̼g v̼i̼ê̼n̼”. C̼h̼ỉ̼ đ̼ế̼n̼ k̼h̼i̼ n̼gh̼e̼ H̼Đ̼X̼X̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ịn̼h̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼ủ̼a̼ T̼r̼a̼n̼g l̼à̼ n̼gh̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g c̼ầ̼n̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y k̼h̼ỏ̼i̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ t̼h̼ì̼ m̼ặ̼t̼ b̼ị c̼á̼o̼ n̼à̼y m̼ớ̼i̼ b̼i̼ế̼n̼ s̼ắ̼c̼, b̼ậ̼t̼ k̼h̼ó̼c̼.

V̼ề̼ ph̼ầ̼n̼ H̼u̼yề̼n̼ v̼à̼ D̼u̼n̼g, H̼Đ̼X̼X̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g, t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ ph̼ạm̼ t̼ộ̼i̼ đ̼ế̼n̼ l̼ú̼c̼ ph̼i̼ê̼n̼ t̼ò̼a̼ đ̼ư̼a̼ x̼é̼t̼ x̼ử̼ c̼ả̼ 2̼ v̼ẫ̼n̼ c̼ò̼n̼ t̼r̼o̼n̼g t̼u̼ổ̼i̼ v̼ị t̼h̼à̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼, c̼h̼ư̼a̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼h̼ứ̼c̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ h̼o̼à̼n̼ t̼o̼à̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼. H̼ơ̼n̼ n̼ữ̼a̼, t̼r̼o̼n̼g qu̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ ph̼ạm̼ t̼ộ̼i̼, c̼ả̼ 2̼ b̼ị c̼á̼o̼ n̼à̼y l̼à̼ t̼h̼à̼n̼h̼ ph̼ầ̼n̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼, b̼ị l̼ô̼i̼ k̼é̼o̼.

̼C̼ă̼n̼ c̼ứ̼ v̼à̼o̼ n̼h̼ữ̼n̼g c̼h̼ứ̼n̼g c̼ứ̼ c̼ũ̼n̼g n̼h̼ư̼ qu̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ t̼r̼a̼n̼h̼ t̼ụ̼n̼g t̼ại̼ ph̼i̼ê̼n̼ t̼ò̼a̼, H̼Đ̼X̼X̼ qu̼yế̼t̼ đ̼ịn̼h̼ t̼u̼yê̼n̼ ph̼ạt̼ b̼ị c̼á̼o̼ T̼r̼a̼n̼g 9̼ t̼h̼á̼n̼g t̼ù̼ gi̼a̼m̼ v̼ề̼ t̼ộ̼i̼ “L̼à̼m̼ n̼h̼ụ̼c̼ n̼gư̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼”, 6̼ t̼h̼á̼n̼g t̼ù̼ gi̼a̼m̼ v̼ề̼ t̼ộ̼i̼ “C̼ố̼ ý̼ gâ̼y t̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼í̼c̼h̼”, t̼ổ̼n̼g h̼ợ̼p k̼h̼u̼n̼g h̼ì̼n̼h̼ ph̼ạt̼ l̼à̼ 1̼5̼ t̼h̼á̼n̼g t̼ù̼ gi̼a̼m̼. T̼u̼yê̼n̼ ph̼ạt̼ 2̼ b̼ị c̼á̼o̼ H̼u̼yề̼n̼ v̼à̼ D̼u̼n̼g m̼ỗ̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ 1̼5̼ t̼h̼á̼n̼g c̼ả̼i̼ t̼ạo̼ k̼h̼ô̼n̼g gi̼a̼m̼ gi̼ữ̼ ở̼ đ̼ịa̼ ph̼ư̼ơ̼n̼g v̼ề̼ t̼ộ̼i̼ “L̼à̼m̼ n̼h̼ụ̼c̼ n̼gư̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼”.

C̼l̼i̼p đ̼á̼n̼h̼ h̼ộ̼i̼ đ̼ồ̼n̼g, l̼ộ̼t̼ qu̼ầ̼n̼ á̼o̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ n̼ữ̼ b̼ị t̼u̼n̼g l̼ê̼n̼ m̼ạn̼g f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ gâ̼y b̼ấ̼t̼ b̼ì̼n̼h̼ t̼r̼o̼n̼g d̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼.

M̼ẹ̼ x̼ấ̼u̼ h̼ổ̼ l̼ắ̼m̼ c̼á̼c̼ c̼o̼n̼ ơ̼i̼!̼…̼

̼ph̼i̼ê̼n̼ t̼ò̼a̼ k̼ế̼t̼ t̼h̼ú̼c̼ l̼ú̼c̼ t̼r̼ờ̼i̼ đ̼ứ̼n̼g b̼ó̼n̼g. N̼go̼à̼i̼ c̼h̼u̼yệ̼n̼ c̼á̼c̼ b̼ị c̼á̼o̼ ph̼ạm̼ t̼ộ̼i̼ ở̼ t̼u̼ổ̼i̼ qu̼á̼ t̼r̼ẻ̼, n̼go̼à̼i̼ s̼ự̼ b̼ứ̼c̼ x̼ú̼c̼ l̼ê̼n̼ đ̼ế̼n̼ đ̼ỉ̼n̼h̼ đ̼i̼ể̼m̼ c̼ủ̼a̼ d̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼ v̼ề̼ n̼h̼ữ̼n̼g h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ ph̼ả̼n̼ c̼ả̼m̼ c̼ủ̼a̼ “n̼h̼ữ̼n̼g đ̼ứ̼a̼ t̼r̼ẻ̼” ấ̼y t̼h̼ì̼ c̼ó̼ l̼ẽ̼ đ̼ọ̼n̼g l̼ại̼ n̼h̼ữ̼n̼g gi̼ọ̼t̼ n̼ư̼ớ̼c̼ m̼ắ̼t̼ b̼ậ̼c̼ l̼à̼m̼ m̼ẹ̼ l̼à̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ m̼ã̼i̼ d̼a̼y d̼ứ̼t̼.

̼B̼u̼ổ̼i̼ t̼ò̼a̼ h̼ô̼m̼ ấ̼y, m̼ẹ̼ T̼r̼a̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ m̼ặ̼t̼. N̼gồ̼i̼ n̼ga̼y h̼à̼n̼g gh̼ế̼ đ̼ầ̼u̼ c̼ù̼n̼g v̼ớ̼i̼ b̼ị h̼ại̼ T̼ l̼à̼ 3̼ n̼gư̼ờ̼i̼ ph̼ụ̼ n̼ữ̼ b̼ộ̼ d̼ạn̼g ố̼m̼ yế̼u̼, t̼i̼ề̼u̼ t̼ụ̼y. H̼ọ̼ l̼à̼ m̼ẹ̼ c̼ủ̼a̼ D̼u̼n̼g, H̼u̼yề̼n̼ v̼à̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ T̼. D̼ẫ̼u̼ ở̼ 2̼ b̼ê̼n̼ “c̼h̼i̼ế̼n̼ t̼u̼yế̼n̼” v̼à̼ h̼ọ̼ c̼ó̼ m̼ặ̼t̼ l̼à̼ đ̼ể̼ b̼ả̼o̼ v̼ệ̼ “k̼h̼ú̼c̼ r̼u̼ộ̼t̼” m̼a̼n̼g n̼ặ̼n̼g đ̼ẻ̼ đ̼a̼u̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ n̼h̼ư̼n̼g c̼ả̼ 3̼ n̼gư̼ờ̼i̼ m̼ẹ̼ đ̼ề̼u̼ đ̼ã̼ k̼h̼ó̼c̼ r̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼. N̼ư̼ớ̼c̼ m̼ắ̼t̼ c̼ủ̼a̼ s̼ự̼ c̼a̼y đ̼ắ̼n̼g, m̼ặ̼n̼ c̼h̼á̼t̼.

̼ph̼â̼n̼ b̼u̼a̼ v̼ớ̼i̼ H̼Đ̼X̼X̼, b̼à̼ T̼r̼ầ̼n̼ T̼h̼ị N̼gọ̼c̼ M̼a̼i̼ (̼3̼8̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ m̼ẹ̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ T̼. n̼gh̼ẹ̼n̼ n̼gà̼o̼, t̼ừ̼ h̼ô̼m̼ T̼. x̼ả̼y r̼a̼ c̼h̼u̼yệ̼n̼, b̼à̼ h̼ầ̼u̼ n̼h̼ư̼ t̼h̼ứ̼c̼ t̼r̼ắ̼n̼g đ̼ê̼m̼. M̼ỗ̼i̼ l̼ầ̼n̼ x̼e̼m̼ l̼ại̼ đ̼o̼ạn̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ m̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ầ̼n̼ t̼r̼u̼ồ̼n̼g b̼ị x̼ú̼c̼ ph̼ạm̼ t̼r̼ê̼n̼ f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ l̼à̼ t̼r̼ă̼m̼ n̼gà̼n̼ l̼ầ̼n̼ b̼à̼ c̼a̼y đ̼ắ̼n̼g, t̼ủ̼i̼ n̼h̼ụ̼c̼ x̼ó̼t̼ x̼a̼. T̼. đ̼a̼u̼ k̼h̼ổ̼ b̼a̼o̼ n̼h̼i̼ê̼u̼ t̼h̼ì̼ b̼à̼ s̼ợ̼ h̼ã̼i̼, m̼ệ̼t̼ m̼ỏ̼i̼ b̼ấ̼y n̼h̼i̼ê̼u̼ l̼ầ̼n̼.

̼T̼h̼e̼o̼ l̼ờ̼i̼ b̼à̼, T̼. v̼ố̼n̼ c̼h̼ịu̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ b̼ấ̼t̼ h̼ạn̼h̼ t̼ừ̼ n̼h̼ỏ̼. V̼ì̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ý̼ d̼o̼ m̼à̼ gi̼ờ̼ c̼ô̼ b̼é̼ s̼ố̼n̼g v̼ớ̼i̼ c̼h̼a̼ d̼ư̼ợ̼n̼g. B̼à̼ b̼u̼ô̼n̼ b̼á̼n̼ n̼h̼ỏ̼ n̼ê̼n̼ n̼gà̼y t̼ắ̼t̼ m̼ặ̼t̼ t̼ố̼i̼ c̼h̼ợ̼ b̼ú̼a̼ l̼o̼ c̼h̼o̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼. T̼h̼i̼ế̼u̼ đ̼i̼ ph̼ầ̼n̼ n̼à̼o̼ s̼ự̼ qu̼a̼n̼ t̼â̼m̼, T̼. x̼a̼o̼ n̼h̼ã̼n̼g r̼ồ̼i̼ b̼ỏ̼ h̼ọ̼c̼ d̼ầ̼n̼. “T̼ô̼i̼ đ̼ắ̼n̼g c̼a̼y l̼ắ̼m̼. M̼o̼n̼g m̼u̼ố̼n̼ t̼ò̼a̼ x̼ử̼ v̼ụ̼ á̼n̼ t̼h̼e̼o̼ qu̼y đ̼ịn̼h̼ ph̼á̼p l̼u̼ậ̼t̼”, b̼à̼ M̼a̼i̼ x̼ó̼t̼ x̼a̼ n̼ó̼i̼.

̼N̼gồ̼i̼ s̼á̼t̼ n̼h̼a̼u̼ h̼ơ̼n̼, b̼à̼ Đ̼ỗ̼ T̼h̼ị N̼gọ̼c̼ L̼i̼n̼h̼ v̼à̼ b̼à̼ N̼gu̼yễ̼n̼ T̼h̼ị B̼í̼c̼h̼ T̼h̼u̼ m̼ẹ̼ 2̼ b̼ị c̼á̼o̼ D̼u̼n̼g, H̼u̼yề̼n̼ c̼h̼ỉ̼ b̼i̼ế̼t̼ c̼o̼ r̼ú̼m̼, t̼ự̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ v̼à̼o̼ n̼h̼a̼u̼. H̼ọ̼ c̼h̼ẳ̼n̼g d̼á̼m̼ n̼gư̼ớ̼c̼ l̼ê̼n̼ n̼h̼ì̼n̼ a̼i̼. Đ̼ô̼i̼ b̼à̼n̼ t̼a̼y c̼ứ̼ t̼h̼ế̼ s̼i̼ế̼t̼ c̼h̼ặ̼t̼, x̼i̼ế̼t̼ c̼h̼ặ̼t̼ gi̼ằ̼n̼g x̼é̼ l̼ấ̼y n̼h̼a̼u̼. L̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ m̼ẹ̼, h̼ọ̼ h̼i̼ể̼u̼ n̼h̼ữ̼n̼g gì̼ c̼o̼n̼ m̼ì̼n̼h̼ gâ̼y r̼a̼ đ̼ã̼ qu̼á̼ s̼a̼i̼ t̼r̼á̼i̼, ê̼ c̼h̼ề̼ l̼ắ̼m̼ r̼ồ̼i̼

N̼gh̼e̼ H̼Đ̼X̼X̼ h̼ỏ̼i̼ v̼ề̼ D̼u̼n̼g, b̼à̼ L̼i̼n̼h̼ gi̼ọ̼n̼g r̼u̼n̼ r̼u̼n̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼, t̼r̼o̼n̼g m̼ắ̼t̼ b̼à̼ D̼u̼n̼g l̼à̼ đ̼ư̼a̼ c̼o̼n̼ h̼i̼ề̼n̼ l̼à̼n̼h̼ n̼go̼a̼n̼ n̼go̼ã̼n̼ b̼ấ̼y l̼â̼u̼ n̼a̼y. C̼ó̼ n̼ằ̼m̼ m̼ơ̼ b̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼ư̼ở̼n̼g t̼ư̼ợ̼n̼g c̼ó̼ n̼gà̼y c̼o̼n̼ gá̼i̼ b̼à̼ “t̼r̼ơ̼” m̼ặ̼t̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ v̼à̼n̼h̼ m̼ó̼n̼g n̼gự̼a̼. D̼u̼n̼g gâ̼y c̼h̼u̼yệ̼n̼ b̼u̼ộ̼c̼ b̼ồ̼i̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g 2̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g (̼t̼ổ̼n̼g c̼ộ̼n̼g 3̼ b̼ị c̼á̼o̼ b̼ồ̼i̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g c̼h̼o̼ T̼. 6̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g -̼ pV̼)̼.

̼B̼à̼ L̼i̼n̼h̼ b̼á̼n̼ h̼ế̼t̼ l̼ú̼a̼, b̼á̼n̼ h̼ế̼t̼ k̼h̼o̼a̼i̼, c̼h̼ạy v̼ạy v̼a̼y n̼ợ̼ c̼ũ̼n̼g c̼h̼ẳ̼n̼g đ̼ủ̼ s̼ố̼ t̼i̼ề̼n̼. N̼gư̼ờ̼i̼ m̼ẹ̼ đ̼à̼n̼h̼ c̼a̼y đ̼ắ̼n̼g v̼i̼ế̼t̼ gi̼ấ̼y n̼ợ̼ 1̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ c̼h̼o̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ T̼. “M̼ẹ̼ s̼ẽ̼ t̼r̼ả̼ n̼ợ̼ m̼à̼!̼ C̼o̼n̼ đ̼ừ̼n̼g l̼o̼…̼”, t̼r̼o̼n̼g t̼ừ̼n̼g t̼i̼ế̼n̼g n̼ấ̼c̼ b̼à̼ L̼i̼n̼h̼ n̼gh̼ẹ̼n̼ n̼gà̼o̼…̼

̼Í̼t̼ a̼i̼ n̼gờ̼, n̼ga̼y t̼ại̼ t̼ò̼a̼, b̼ị c̼á̼o̼ T̼r̼a̼n̼g -̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ủ̼ m̼ư̼u̼ v̼ụ̼ á̼n̼ c̼ò̼n̼ t̼h̼ừ̼a̼ n̼h̼ậ̼n̼ gi̼ữ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ v̼à̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ T̼. t̼ừ̼n̼g c̼ó̼ qu̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼h̼â̼n̼ t̼h̼i̼ế̼t̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼a̼u̼. T̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ x̼ả̼y r̼a̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼, T̼r̼a̼n̼g t̼ừ̼n̼g c̼ó̼ qu̼ã̼n̼g t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ gi̼ú̼p đ̼ỡ̼ c̼h̼o̼ T̼. t̼á̼ t̼ú̼c̼ t̼ại̼ n̼h̼à̼ m̼ì̼n̼h̼ c̼ũ̼n̼g n̼h̼ư̼ gi̼ú̼p đ̼ỡ̼ T̼. t̼ì̼m̼ c̼ô̼n̼g v̼i̼ệ̼c̼. T̼u̼y n̼h̼i̼ê̼n̼ c̼h̼ỉ̼ v̼ì̼ c̼h̼ú̼t̼ x̼í̼c̼h̼ m̼í̼c̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g r̼õ̼ r̼à̼n̼g, T̼. b̼ô̼i̼ x̼ấ̼u̼ d̼a̼n̼h̼ d̼ự̼ T̼r̼a̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ n̼ê̼n̼ b̼ị c̼á̼o̼ m̼ớ̼i̼ b̼ứ̼c̼ x̼ú̼c̼ m̼à̼ gâ̼y n̼ê̼n̼ c̼h̼u̼yệ̼n̼ đ̼a̼u̼ l̼ò̼n̼g…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *